Zásady ochrany osobných údajov

A https://www.teniszlabdaadogatogep.hu odkazovať na akúkoľvek stránku alebo obsah webovej stránky alebo zobrazovať webovú stránku vloženú do "rámu" na inej obchodnej alebo neziskovej webovej stránke s písomným súhlasom vlastníka webovej stránky. V opačnom prípade je to zakázané! Okrem toho sú informácie, texty, videá a obrázky na tejto stránke chránené autorskými právami. Autorské práva a vlastníctvo obsahu stránok patria Prevádzkovateľovi!

V súlade so zákonom CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie, slobode informácií a pravidlách ochrany údajov používa poskytovateľ služieb údaje (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo) výlučne na účely prípravy ponuky a neposkytuje ich tretím stranám. Akýkoľvek obsah webovej stránky chránený autorskými právami (obrázky, video, text, zvuk atď.) a jeho šírenie, kopírovanie, úprava bez povolenia a súhlasu vlastníka sú zakázané! Akékoľvek zneužitie bude mať za následok okamžité právne kroky!

Zákon CVIII z roku 2001 - o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (Eker. tv.);

Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamy (zákon XLVIII z roku 2008).

 

Účel spracovania údajov

Účelom webovej stránky https://www.teniszlabdaadogatogep.hu je propagovať výrobky.

Účel spracovania osobných údajov pri propagácii produktov:

- udržiavanie kontaktu so zákazníkmi

- identifikácia zákazníkov, ich odlíšenie od ostatných zákazníkov

- vypracúvať rôzne štatistiky potrebné na rozvoj svojich činností.

- odoslanie systémovej správy ako súčasť služby

- marketingové dopyty s reklamným obsahom na účely priameho marketingu.

- prieskum trhu, zasielanie individuálnych alebo špeciálnych ponúk, vybavovanie sťažností

- publikovanie obsahu vytvoreného používateľom (príspevky, blogy).

 

Právny základ pre spracovanie údajov

Webová stránka https://www.teniszlabdaadogatogep.hu spracúva osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby a na účely splnenia zákonných požiadaviek. Dotknutá osoba dáva súhlas s používaním služby, ktorou sú:
navštíviť webové stránky, dostávať informácie o produktoch, bezplatných službách, blogu alebo iných príspevkoch.

Súhlas môže dať zákonný zástupca v mene maloletej osoby mladšej ako 16 rokov alebo osoby, ktorá je nespôsobilá na právne úkony.

Maloletá osoba staršia ako 16 rokov môže udeliť súhlas sama bez súhlasu alebo následného schválenia jej zákonného zástupcu.

Všeobecné ustanovenia o spracúvaných údajoch

Za správnosť a pravosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá výlučne dotknutá osoba.

S cieľom zlepšiť služby webovej stránky https://www.teniszlabdaadogatogep.hu a na štatistické účely zaznamenáva udalosti konverzie a technické údaje návštevníkov.

Individuálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Údaje o návštevníkoch webovej stránky

- Právny základ spracovania: súhlas dotknutej osoby

- Účel spracovania: vytváranie štatistík na základe komplexnej webovej analýzy s cieľom merať účinnosť marketingových aktivít a zlepšovať služby.

- Rozsah spracúvaných údajov: dátum, čas, IP adresa, navštívené stránky, technologické pozadie používateľa (operačný systém, prehliadač).
Webová lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá je profesionálnym nástrojom na tvorbu webových štatistík. Viac informácií o tom, ako sa tieto údaje spracúvajú, nájdete na stránke www.google-analytics.com.

 

Kontakt na webové stránky https://www.teniszlabdaadogatogep.hu

- Právny základ spracovania: súhlas dotknutej osoby

- Účel spracovania: kontaktovanie, kontaktovanie, zasielanie informácií na požiadanie

- Rozsah spracúvaných údajov: e-mailová adresa, meno, webová adresa používateľa, dátum, IP adresa, text správy, iné údaje poskytnuté zainteresovanou stranou.

- Trvanie spracovania: až do odvolania súhlasu dotknutej osoby.